مقصر

در حالیکه با عصبانیت  به سیگارش پک میزد ،نگاه شماتت بارش را برای بار دوم به فرزندش انداخت و ناگفته هایش را بار دیگر در ذهنش نشخوار کرد:

معلوم نیست این تنبلی و بی استعدادی اش را از چه کسی به ارث برده.

حتی با معلم سر خانه هم نتوانسته تا نمره قبولی را بیاورد.....

او حتی یک لحظه هم به این فکر نیافتاد که شاید استنشاق دود غیر مستقیم سیگارش هم در این مسئله موثر باشد!

 

/ 0 نظر / 55 بازدید