تنبلی ارثی!

در حالیکه با عصبانیت به سیگارش پک های عمیقی می زد نگاهی شماتت بار به فرزندش انداخت و پیش خود گفت تنبلی اش را از کی به ارث برده انگار اصلا استعداد ریاضی ندارد . این بار حتی با معلم سرخانه هم نتوانست نمره قبولی را بیاورد.او حتی یک لحظه هم فکر نکرد که شاید سال ها تماس و استنشاق دود غیر مستقیم سیگار گوشه ای از علت های این مشکل را شامل باشد.

/ 0 نظر / 30 بازدید