راهنمای گام به گام رفتار تاثیر گذار خانواده و اطرافیان با افراد مصرف کننده

روشهای برخورد با فرد مصرف کننده سیگار و دیگر انواع دخانیات:

(راهنمای گام به گام  رفتار تاثیر گذار خانواده و اطرافیان با افراد مصرف کننده دخانیات)

ایجاد انگیزش :اولین گام در روند ترک دخانیات:

 

اهدف کلی:

آشنایی افراد مداخله گر در ایجاد انگیزش برای قطع مصرف دخانیات در افراد مصرف کننده

 

اهداف رفتاری:

ü    آشنایی  با روشهای کاربردی ایجاد انگیزه

   آفتها و چالش های انگیزه

    اصول ایجاد انگیزش

    بر خورد مناسب با فرد مصرف کننده دخانیات

    آشنایی با مراحل تغییر

 

پیش گفتار:

اعتیاد به نیکوتین به عنوان یک اختلال زیستی- روانی-اجتماعی مطرح  می باشد و بیش از هر موردی نیاز به کارگیری رویکردهای غیر دارویی  در مداخله دارد.

برای برخورد مناسب با فرد ،مداخله انگیزشی توسط نزدیکان و اطرافیان فرد مصرف کننده دخانیات ،نخستین گام برای این اقدام است.

 این شیوه به خصوص برای افرادی که در مرحله تصمیم گیری قرار دارند  و وارد مرحله آمادگی نشده اند،کمک کننده بوده و برای از بین بردن تضادها و دوگانگی های به وجود آمده در او مفید است و کمک می کند تا انگیزه او برای شروع ترک قوی تر شود،زیرا انگیزش کلید اصلی قطع هر نوع عادت مخرب و اعتیاد به ویژه دخانیات است و بی انگیزگی یا به عبارتی کمبود انگیزه در تغییر که حاصل مکانیسمهای دفاعی نیرومندی(انکار،فرافکنی،دلیل تراشی و پس رفت) در فرد می باشد، خود بخشی از اختلال منجر به مصرف سیگار و دیگر مواد دخانی در فرد است و به عنوان سدی محکم در راه بهبود او عمل می کند

 

/ 0 نظر / 55 بازدید